Translate
Word US_phonetic Uk_phonetic Content
fabless [网络] [无晶圆厂;设计公司;无工厂]
capture 美['kæptʃər]
英['kæptʃə(r)] [v.] [捕获;采集;俘获;拍摄]
[n.] [(被)捕获;(被)俘获]
[网络] [捕捉;俘虏;占领]
assure 美[ə'ʃʊr]
英[ə'ʃɔː(r)] [v.] [确保;使确信;向…保证;弄清]
[网络] [担保;使放心;确告]
ensure 美[ɪn'ʃʊr]
英[ɪn'ʃɔː(r)] [v.] [确保;保证;担保]
[网络] [确定;保护;使安全]
insure 美[ɪn'ʃʊr]
英[ɪn'ʃʊə(r)] [v.] [投保;给…保险;接受投保;承保]
[网络] [保证;确保;保证,确保]
territory 美['terə.tɔri]
英['terət(ə)ri] [n.] [领土;领地;地盘;版图]
[网络] [领域;地域;地区]
materialized 美[mə'tɪriə.laɪz]
英[mə'tɪəriəlaɪz] [v.] [具体化;实现;赋与…以形体;使物质化]
[网络] [物化;成为现实;视图可被实体化]
special 美[ˈspeʃ(ə)l]
英['speʃl] [n.] [特别节目;特制品;特价(处理)]
[adj.] [不寻常的;特定的;特别的;很重要的]
[网络] [特殊的;专门的;专题]
arrow 美['æroʊ]
英['ærəʊ] [n.] [箭头;箭号]
[网络] [箭牌;绿箭侠;阿罗]
cursor 美['kɜrsər]
英['kɜː(r)sə(r)] [n.] [游标]
[网络] [光标;指针;指标]
auditor 美['ɔdɪtər]
英['ɔːdɪtə(r)] [n.] [审计员;稽核员;(大学课程的)旁听生]
[网络] [审计师;审核员;核数师]
delicious 美[dɪˈlɪʃəs]
英[dɪ'lɪʃəs] [adj.] [美味的;可口的;好吃的;喷香的]
[网络] [美味书签;美味可口的]
offspring 美['ɔf.sprɪŋ]
英['ɒf.sprɪŋ] [n.] [后代;子女;孩子;幼苗]
[网络] [子孙;儿女;产物]
caret 美['kærət]
英['kærət] [n.] [脱字号;补注号]
[网络] [插入号;插入符号;脱字符]
audit
英['ɔːdɪt] [v.] [审计;检查;〔美国〕(大学生)旁听(课程)]
[n.] [审计;(地主与佃户间的)决算]
[网络] [审核;稽核;审查]
posting 美['poʊstɪŋ]
英['pəʊstɪŋ] [n.] [派驻]
[v.] [“post”的现在分词]
[网络] [过帐;过账;职位]
term 美[tɜrm]
英[tɜː(r)m] [n.] [术语;期限;任期;词语]
[v.] [把…称为;把…叫做]
[网络] [学期;项;条款]
metrics 美['metrɪks]
英['metrɪks] [n.] [韵律学]
[网络] [度量;指标;量度]
aggregations
英[ˌægrɪˈgeɪʃənz] [n.] [聚合;【动】群聚;【植】族聚;集团]
[网络] [集合;汇总;聚集]
dismiss 美[dɪs'mɪs]
英[dɪs'mɪs] [v.] [解雇;开除;驳回;解散]
[网络] [遣散;打发走]
total:349 page:3/18
Copyright ©uecom 京ICP备18064371号 IPV6
2020-09-23 04:57:59
cloud.uenu.com
172.16.0.211